Veřejné projekty


Stavět levně chce každý, ale jen málokdo to dokáže.


Nové náměstí Zubří, studie

Zubří s více než 5 000 obyvatel se stalo městem 22.02.2002. Na rozdíl od jiných měst nebo i větších obcí, však nemá historicky vzniklé náměstí se soustředěním budov a ploch s nejdůležitějšími městskými funkcemi. Různé plochy u průmyslových, obchodních či bytových komplexů charakter a funkce náměstí bohužel nesplňují. Proto městští zastupitelé již v roce 2003 rozhodli zahájit kroky ke vzniku nového náměstí, pro které vybrali skvělou lokalitu na městských pozemcích poblíž kostela mezi Domem služeb, hlavní komunikací a městským muzeem, kterou občané sami od sebe využívali k příležitostným spontánním shromážděním.
Po letech soutěží a studií se postupně občané v anketě přiklonili k urbanisticko - objemovému řešení spoluautorů S. Fišarové a V. Zimy. Ve variantním rozpracování této schválené urbanistické koncepce do architektonické úrovně vznikly dvě studie různých autorů, z nichž se občanům více zalíbilo živější pojetí autora Václava Zimy, respektující přírodní konfiguraci místa.
Do dalšího postupu sice zasáhl krizový útlum investic, městu se však cenný prostor podařilo uchránit před nekoncepčním rozparcelováním "zlatokopů" kultivací ekonomicky úspornými parkovými úpravami, které spolu s architektonickou revitalizací přilehlého Domu služeb přirozené využívání místa občanům zpříjemnily a zakonzervovaly pro ekonomicky příznivější budoucnost.

Zateplení Domu služeb v Zubří

Dotované zateplení a stavební úpravy pláště objektu nejen k dosažení podstatných energetických úspor, ale i k nové architektuře městského centra. Výchozí celková energetická spotřeba stavby 632,15 GJ/rok, klasifikační třída obálky budovy G – mimořádně nehospodárná, cílová energetická spotřeba po stavebních úpravách 276,14 GJ/rok, klasifikační třída obálky budovy C – vyhovující.
Stručně: Urbanisticky je stavba svým umístěním a objemem dána, výhledově je zakomponována jako volná součást nového náměstí – viz též veřejné projekty. Architektura exteriéru je zatraktivněna zjednodušením kompozice ploch opláštění a jejich přehlednou barevností, kontrastující s bílými rámy plastových výplní otvorů, jejichž odstín byl podřízen nejnižší ceně. Byly odstraněny chyby se střešními odtoky na vyvýšených místech i dodatečná nevhodná úprava s odvodněním velké plochy do vnějšího žlabu, způsobující vznik nebezpečných rampouchů a sesuvů sněhu v prostoru chodníku. Nová kompozice hmot stavbu též opticky snižuje, čímž uspokojuje i ty obyvatele, kteří výchozí stav pro jeho údajně přehnaný objem chtěli ubourat.
Dotační projekt 2011, projekt pro provádění 2013, realizace 2013. Zastav. plocha vč. kotelny 1153,29 m2.

Přístavba výtahu Domu služeb v Zubří.

Zajištění bezbariérového přístupu občanů ke službám, poskytovaným v patře Domu služeb, dosud přístupném jen dvouramenným schodištěm. Požadavek města vznikl v době rozpracovaného projektu zateplení (viz samostatná prezentace), který již z důvodů dotačních termínů nebylo možné zdržovat rozšířením o výtah, vyžadující územní i stavební řízení. Další dotační podmínkou bylo nezasahovat po dobu 6 let do hotových zateplených fasád. Architekt proto zajistil další postup samostatným projektem přístavby výtahu tak, že jeho konstrukce byly později montovány na připravené nosné konzoly, začleněné už do projektu zateplení, tedy bez destruktivních zásahů do dokončeného dotovaného zateplení.
Stručně: Architektonicky je výtah včleněn do pohledového objemu Domu služeb tak, aby prosklenou výtahovou šachtou i kabinou a jen částečně sklem zastřešenou pergolou v půdorysné nice jižní fasády jen minimálně přistínil přilehlé prosklené fasády a okna provozoven a současně nebránil přirozenému větrání, ani funkci klimatizační jednotky spořitelny.
Projekt pro povolení 2013, projekt pro provádění 2013, realizace 2014.

Přístavba Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku

Ve spoluautorství s Ing. arch. Karlem Doleželem.
S péčí o děti s vícenásobným tělesným, duševním, nebo kombinovaným postižením pomáhá jejich rodičům i Speciální škola v Blansku. Prostory pro chybějící učebny byly v roce 1999 zajištěny přístavbou dvorního traktu podle projektu Václava Zimy, upravujícího a rozšiřujícího studii Karla Doležela. Pravidelným autorským dozorem Václava Zimy při výstavbě a trváním ředitele školy Petra Hanáka na respektování všech autorských připomínek bylo zajištěno architektonicky kvalitní provedení stavby v půlroční lhůtě.
Stručně: Dvoupodlažní přístavba lemuje prosluněné atrium, do nějž lze vstoupit řadou průhledných dveří přímo z cvičebního sálu, vstupní haly, šatny nebo „parkoviště“ invalidních vozíků v přízemí. Dále je zde mj. psychoterapeutická místnost s vodním lůžkem, audiovizuálními léčebnými a motivačními efekty a také dvě garáže pro školní vozidla. V patře je atrium lemováno chodbou, z níž jsou přístupné tři speciálně členěné učebny s bezbariérovými terasami a speciálním sociálním zařízením. Odpadové hospodářství je v nové samostatné pergolové kóji, popnuté zelení.
Projekt pro SP 1998, projekt pro provádění 1999, realizace 1999. Zastavěná plocha vč. atria 308,05 m2.
Spoluautoři, architekti Karel Doležel a Václav Zima, byli oceněni čestným uznáním GRAND PRIX 2000.

Obecní objekty ve Vavřinci


Přestavba a přístavba správního a kulturního centra obce v prostoru návsi s parčíkem a požární vodní nádrží; na sebe navazujících obecních objektů radnice, hasičské zbrojnice, bývalé základní školy z přelomu 19. a 20. století a mateřské školy, přistavěné v 80. letech 20. století. Cílová náplň; radnice, obřadní síň, hasičská zbrojnice, hasičská klubovna, obecní knihovna, modelářský kroužek, rozšířená mateřská škola, šest obecních nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Upravované objekty vč. nových částí byly zatepleny.
Stručně: Výchozí vzhled objektů neodpovídal významu místa. Architektonické dílo zkvalitnilo původní rozpačitý stav a tím v prostředí návsi i kulturu životního prostředí celého okolí. Škoda jen, že investor nepověřil architekta technickým dozorem; oproti projektovaným světlým omítkám a žlutookrovým oknům, bylo realizováno značné přitmavení a objekty tak přišly o radostnější prosluněný výraz.
Studie 2005, projekt pro SP i projekt pro provádění 2006, realizace 2007.