Školské stavby


Stavět levně chce každý, ale jen málokdo to dokáže.

Jedná se většinou o přístavby, nástavby a stavební úpravy existujících škol. I zde buďto doplňujeme nové, nebo ze starého tvoříme nové. V našich projektech, stejně jako při jiných našich modernizacích technických parametrů, vždy navíc dosahujeme i podstatného zlepšení vzhledu škol či jejich částí, zásadním způsobem zvyšujeme jejich uživatelskou atraktivitu a tím i zpříjemnění okolního životního prostředí.

Přístavba Speciální školy pro žáky s více vadami v Blansku

Ve spoluautorství s Ing. arch. Karlem Doleželem.
S péčí o děti s vícenásobným tělesným, duševním, nebo kombinovaným postižením pomáhá jejich rodičům i Speciální škola v Blansku. Prostory pro chybějící učebny byly v roce 1999 zajištěny přístavbou dvorního traktu podle projektu Václava Zimy, upravujícího a rozšiřujícího studii Karla Doležela. Pravidelným autorským dozorem Václava Zimy při výstavbě a trváním ředitele školy Petra Hanáka na respektování všech autorských připomínek bylo zajištěno architektonicky kvalitní provedení stavby v půlroční lhůtě.
Stručně: Dvoupodlažní přístavba lemuje prosluněné atrium, do nějž lze vstoupit řadou průhledných dveří přímo z cvičebního sálu, vstupní haly, šatny nebo „parkoviště“ invalidních vozíků v přízemí. Dále je zde mj. psychoterapeutická místnost s vodním lůžkem, audiovizuálními léčebnými a motivačními efekty a také dvě garáže pro školní vozidla. V patře je atrium lemováno chodbou, z níž jsou přístupné tři speciálně členěné učebny s bezbariérovými terasami a speciálním sociálním zařízením. Odpadové hospodářství je v nové samostatné pergolové kóji, popnuté zelení.
Projekt pro SP 1998, projekt pro provádění 1999, realizace 1999. Zastavěná plocha vč. atria 308,05 m2.
Spoluautoři, architekti Karel Doležel a Václav Zima, byli oceněni čestným uznáním GRAND PRIX 2000.

Přístavba výtahu Biskupského gymnázia v Brně


Budova z roku 1939, která je sestavou několika čtyř a pětipodlažních křídel (vč. suterénu), nebyla vybavena výtahem. Vhodné místo pro přístavbu výtahové šachty s osobním výtahem pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží gymnázia, je v pohledově neexponovaném koutě nádvoří uvnitř areálu, kde je dobré napojení na stávající vnější i vnitřní komunikační systém. V nejnižší stanici, suterénu, je výtah průchozí z nádvoří do školní jídelny. Pro nejvyšší, 5. stanici vč. pohonné jednotky, je provedena nástavba, rozšířená do prostoru původní půdy nižšího křídla.
Stručně: Pro eliminaci dilatačních komplikací jsou lehce termoizolačně opláštěné ocelové příhradové stěny výtahové šachty zavěšeny na stávajícím zdivu školy, takže se „vznáší“ nad novým základem výtahové prohlubně. Barevnost je kontrastní; vstupní a výstupní podlaží vč. fasádního schématu nosné příhradoviny v šedém odstínu, podklad příhradové grafiky je světlý okr, blízký odstínu stávajících fasád. Plochá střecha šachty a přilehlé půdní nástavby je směrem dále od výtahu stupňovitě snížená, takže z pohledu příchozího k hlavnímu vstupu školy neviditelná.
Projekty pro územní souhlas, pro SP, pro provádění, autorský a technický dozor.

Přístavba výtahu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně


Stávající budova z 60.-70. let 20. stol. je sestavou několika různě vysokých křídel vč. výškové části a suterénu. Projekt se týká centrální nízkopodlažní části se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, s využitím železobetonové šachty 6,60 x 4,04m, hloubky 5,28m, propojující úroveň dvora s úrovní suterénu. Vhodné místo pro přístavbu nákladního výtahu s návaznostmi v budově k zajištění manipulace s těžkým nebo rozměrným materiálem z prostoru nádvoří do technického suterénu a naopak, je výše popsaný objekt, náročně prohloubený a nadstavený pro vestavbu výtahové technologie. Průchozí výtahová kabina má horní stanici přístupnou přímo z nádvoří a dolní stanici s dispozičními a technickými návaznostmi v budově v suterénu.
Stručně: Objem nadzemní části šachty je architektonicky a barevně rozčleněn pro jeho optické zmenšení. Čisté minimalistické formy vstupní nadzemní stanice se strojovnou jsou důstojným doplňkem modernizovaných i nových budov fakulty.
Projekty pro územní souhlas, pro SP, pro provádění, autorský a technický dozor.

Obecní objekty ve Vavřinci


Přestavba a přístavba správního a kulturního centra obce v prostoru návsi s parčíkem a požární vodní nádrží; na sebe navazujících obecních objektů radnice, hasičské zbrojnice, bývalé základní školy z přelomu 19. a 20. století a mateřské školy, přistavěné v 80. letech 20. století. Cílová náplň; radnice, obřadní síň, hasičská zbrojnice, hasičská klubovna, obecní knihovna, modelářský kroužek, rozšířená mateřská škola, šest obecních nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby. Upravované objekty vč. nových částí byly zatepleny.
Stručně: Výchozí vzhled objektů neodpovídal významu místa. Architektonické dílo zkvalitnilo původní rozpačitý stav a tím v prostředí návsi i kulturu životního prostředí celého okolí. Škoda jen, že investor nepověřil architekta technickým dozorem; oproti projektovaným světlým omítkám a žlutookrovým oknům, bylo realizováno značné přitmavení a objekty tak přišly o radostnější prosluněný výraz.
Studie 2005, projekt pro SP i projekt pro provádění 2006, realizace 2007.

Barevnost zateplení ZŠ v Zubří


Příklad tvarového vylepšení a vyřešení barevnosti na nedokončeném projektu. Zatímco všechny naše projekty již od studie obsahují barevné vizualizace cílového řešení, některé „konkurenční“ projekty se vzhledovou stránkou stavby vůbec nezabývají. Investorům to kupodivu nevadí až do chvíle, kdy se dodavatelé začnou ptát, jaké materiály mají vlastně objednat. Po mnoha neúspěšných pokusech cizího projektanta barevnost bez vzájemných návazností jednotlivých křídel a fasád školy nějak "spáchat", se město v časové tísni obrátilo na náš ateliér, jehož expresní návrh se líbil zástupcům školy i města. Podařilo se nám tvarovými úpravami přístaveb zjednodušit celkovou architekturu a systémem diferencované barevností vyjádřit a zpřehlednit funkční určení jednotlivých částí celého rozsáhlého komplexu.
Zastavěná plocha 3 433 m2.